Anh Hùng Rút Kiếm Thánh Và Cái Kết Chap 6

Chú ý: Không truy cập được TruyenQQ.Com thì bạn hãy truy cập TruyenQQ.Net để tiếp tục sử dụng.
Anh Hùng Rút Kiếm Thánh Và Cái Kết Chap 6 - Next Chap 7
Anh Hùng Rút Kiếm Thánh Và Cái Kết Chap 6 - Next Chap 7
Anh Hùng Rút Kiếm Thánh Và Cái Kết Chap 6 - Next Chap 7
Anh Hùng Rút Kiếm Thánh Và Cái Kết Chap 6 - Next Chap 7
Anh Hùng Rút Kiếm Thánh Và Cái Kết Chap 6 - Next Chap 7

Chú ý: Không truy cập được TruyenQQ.Com thì bạn hãy truy cập TruyenQQ.Net để tiếp tục sử dụng.
Bình Luận (66)
Like Fanpage để ủng hộ TruyenQQ và cập nhật các thông tin mới nhất về các bộ truyện nhé.
Long Nữ
Long NữThành Viên 22 Giờ Trước
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.
Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.
Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.
Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha.
Trả lời
Cot
CotẨn Danh 1 Ngày Trước
More please
Trả lời
qa
qaThành Viên 4 Tháng Trước
Ai đó ban cái đứa \"Long Nữ\" chưa vại :(((
Trả lời
Long Nữ
Long NữẨn Danh 5 Tháng Trước
Lúc Phật thuyết Kinh này xong, Thắng Tư Duy Bồ-tát và chư đại Bồ-tát khác, cùng các vị Bhikṣu và thiên long bát bộ, khi nghe lời Phật dạy, họ đều sanh tâm đại hoan hỷ và tín thọ phụng hành.
Trả lời
IQ vô cực
IQ vô cựcẨn Danh 5 Tháng Trước
Long Nữ Câm giùm cái mồm đi đây là ttuyện tranh chứ đâu phải chỗ để mày sủa đâu
Trả lời
Long Nữ
Long NữẨn Danh 5 Tháng Trước
- phải biết người ấy nhất định sẽ thành tựu biện tài;
- phải biết người ấy nhất định sẽ sanh về Phật độ thanh tịnh;
- phải biết người ấy lúc sắp mạng chung, nhất định sẽ thấy được Đức Phật Vô Lượng Thọ cùng chư Bồ-tát đại chúng vây quanh;
- phải biết người ấy luôn thấy thân Ta và chư Bồ-tát đại chúng như vầy ở tại núi Thứu Phong;
- phải biết người ấy đã đắc vô tận Pháp tạng;
- phải biết người ấy sẽ đắc Túc Mạng Thông;
- phải biết người ấy sẽ không đọa đường ác.
Trả lời
Long Nữ
Long NữẨn Danh 5 Tháng Trước
Thế Tôn liền nói rằng:

\"Thiện nam tử! Như Ta bây giờ diễn nói Biến Chiếu Quang Minh Tạng Vô Tự Pháp Môn này cho các ông, kể từ khi thành Phật cho đến nay, Ta chưa từng diễn nói.

Thiện nam tử! Nếu những chúng sanh nào ở vào đời vị lai mà nghe được Pháp môn hy hữu này,

- phải biết người ấy đã từ lâu thành tựu vô lượng phước tuệ;
- phải biết người ấy chính là đang phụng sự và cúng dường Ta;
- phải biết người ấy chính là đang gánh vác đại giác của Phật;
Trả lời
Long Nữ
Long NữẨn Danh 5 Tháng Trước
Lúc bấy giờ Phật bảo ngài Phú Chướng:

\"Thiện nam tử! Pháp yếu này của Ta, ông nên thọ trì.\"

Khi nghe lời dạy đó xong, 99 ức chư đại Bồ-tát ở trong Pháp hội nương thần lực của Phật và bạch rằng:

\"Bạch Thế Tôn! Chúng con phát thệ nguyện rằng, vào thời Mạt Pháp ở Thế giới Kham Nhẫn, nếu thấy ai có thể làm bậc Pháp khí, chúng con sẽ thuyết giảng Kinh này cho họ. Kính mong Thế Tôn chớ lo lắng.\"

Lúc bấy giờ Bốn Vị Thiên Vương lại bạch Phật rằng:

\"Bạch Thế Tôn! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào ở vào đời vị lai mà có thể thọ trì Kinh điển này, chúng con sẽ ủng hộ và làm cho mọi điều mong ước của họ đều toại ý.

Vì sao thế? Bởi thiện nam tử và thiện nữ nhân đó có thể thọ trì Kinh này thì chính là bậc Pháp khí.\"
Trả lời
Long Nữ
Long NữẨn Danh 5 Tháng Trước
Thiện nam tử! Tại sao gọi pháp tánh là tạng? Do bởi trí tuệ thế gian và xuất thế gian của các chúng sanh đều nương ở tạng này mà sanh ra. Nếu ai quán sát pháp tánh, trí tuệ chân thật của họ sẽ nương từ kia mà sanh. Đó là vì sao gọi pháp tánh là tạng.
Trả lời
Long Nữ
Long NữẨn Danh 5 Tháng Trước
Lại nữa, thiện nam tử! Hết thảy các pháp đều do từ nghiệp lực của nhân duyên mà sanh khởi. Các nhân duyên này niệm niệm thay đổi không ngừng, ví như điện chớp. Như Lai đã giác ngộ và chứng đắc nghiệp duyên như vậy.

Cho nên Ta mới nói rằng:

- Do bởi nhân duyên mà các pháp sanh.
- Do bởi nhân duyên mà các pháp diệt.
- Nếu xa lìa nhân duyên thì chẳng có nghiệp báo.

Đây là những điều mà Như Lai đã giác ngộ.

Thiện nam tử! Sự giác ngộ như thế về hết thảy pháp tánh gọi là Biến Chiếu Quang Minh Tạng.
Trả lời